หนังสือราชการ สพฐ.นศ2


หนังสือราชการ
NEW  ที่ ศธ 04070/6839 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 โครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 3 รายการ  หนังสือราชการ
NEW  ที่ ศธ 04070/6678 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT สำหรับผู้บริหารโรงเรียน  หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 , 2 , 3 เปลี่ยนแปลงตารางการอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คลิกที่นี่
แบบรายงานข้อมูลประสบอทุกภัย/วาตภัย ส่งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
ที่ ศธ 04070/6511 การจัดสรรงบประมาณปี 2554 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น  หนังสือราชการ
สรุปผลการประชุม ของ อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553  คลิกที่นี่
ที่ ศธ 04070/5924 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 4 ประเภทกีฬาลีลาศ  หนังสือราชการ
ที่ ศธ 04070/5870 การรับสมัครนักเรียนทุน  หนังสือราชการ
ที่ ศธ 04070/5770 การกำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียน และแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2553-2554  หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 , 2
การประชุมติดตาม ประเมินผล โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา โครงการแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม ในการประชุมติดตาม ประเมินผล โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา โครงการแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หนังสือราชการ  ช.น.ว.
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม ในการประชุมติดตาม ประเมินผล โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา โครงการแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หนังสือราชการ  ท.ส.ว
ที่ ศธ 04070/5507 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553จำนวน 5 รายการ (เพิ่มเติม) หนังสือราชการ
สรุปผลการประชุม ของ อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553  คลิกที่นี่
ที่ ศธ 04070/5502 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 255(ค่าวัสดุกีฬา)  หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ที่ ศธ 04070/5500 การอบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ที่ ศธ 04070/5167 การจัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 , 2  , 3  ,  4
ที่ ศธ 04070/5076 โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2554  หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 , 2
ที่ ศธ 04070/5456 โครงการทุนการศึกษามูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553  หนังสือราชการ
ที่ ศธ 04070/5012 ส่งคืนหนังสือยืมเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือราชการ
ที่ ศธ 04070/4920 การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ปีการศึกษา 2553 หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 , 2
ที่ ศธ 04070/4861  เรื่อง มาตรฐานการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (SBM) หนังสือราชการ
ที่ ศธ 04070/4844  เรื่อง การรับหนังสือรู้ลึก รู้จริง Window7 พร้อม CD หนังสือราชการ
ผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เอกสารแนบ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04070/4774 เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2553 หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ ศธ 04070/4514  เรื่อง ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2554-2555  หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
EDIT  ที่ ศธ 04070/4714  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 5 รายการ (เพิ่มเติม) หนังสือราชการ แก้ไข LINK ในหนังสือ http://www.bopp-obec.info
ที่ ศธ 04070/4713  เรื่อง  การเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการจัดตั้งสำนักเขตพื้นที่มัธยมศึกษา หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปผลการประชุม ของ อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553  คลิกที่นี่
ที่ ศธ 04070/3997  เรื่อง  การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ หนังสือราชการ 
ที่ ศธ 04070/4325  เรื่อง  มาตรการเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  หนังสือราชการ  สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ ศธ 04070/4005  เรื่อง  สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2553 หนังสือราชการ  สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ ศธ 04070/4275  เรื่อง โครงการค่ายสร้างเด็กดีสู่สังคม "ค่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อม" หนังสือราชการ
ที่ ศธ 04070/4153  เรื่อง จัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคปี 2553 ให้สถานศึกษาเพิ่มเติม หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ ศธ 04070/4093  เรื่อง โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หนังสือราชการ โปรแกรม
ที่ ศธ 04070/4015  เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม "สัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน" ประจำปีงบประมาณ 2553 หนังสือราชการ
ที่ ศธ 04070/3906  เรื่อง เร่งรัดการรายงานผลและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ ศธ 04070/3893  เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต "TK Park Living Library Award" ครั้งที่ หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ ศธ 04070/3892  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเครือข่าย MOENet หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 , 2
ที่ ศธ 04070/3846  เรื่อง นโยบายการจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2553-2554 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี หนังสือราชการ
ที่ ศธ 04070/3781  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ ศธ 04070/3750  เรื่อง การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่  7 (นานาชาติ) หนังสือราชการ
ที่ ศธ 04070/3749  เรื่อง โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  เงินทองของมีค่า  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒  หนังสือราชการ
ที่ ศธ 04070/3747  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  เรื่อง  กำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา  และประกาศคณะกรรมการฯ หนังสือราชการ
ที่ ศธ 04070/3660 เรื่อง ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารภาครัฐ (E-mail) หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 , 2  , 3
ที่ ศธ 04070/3891 เรื่อง การจัดซื้อวัสดสิ่งพิมพ์ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ รายการจัดซื้อหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 , 2
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04070/3665 การส่งข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 โปรแกรมนักเรียนรายบุคคล (SMIS) และการจัดทำข้อมูลนักเรียนบนเว็บไซด์ (Data Center 2010) ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553 หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ ศธ 04070/3576 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2553 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ด่วนที่สุด ที่ 04070/3308 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ ศธ 04070/3267 เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลิตผลเพื่อ อาหารกลางวัน หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ ศธ04070/2958 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2553 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐาน) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2553 หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ ศธ 04070/3017  เรื่อง การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ หนังสือราชการ
ที่ ศธ 04070/3017  เรื่อง การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ หนังสือราชการ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04070/2940 เรื่อง การยืนยันข้อมูลสถิติทางการศึกษา ระยะที่ 2 (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2552) หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04070/2862 เรื่อง รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน จำนวนข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน วันเปิดภาคเรียน ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ ศธ 04070/2760 ระบบปฏิบัติการของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและคอมพิวเตอร์ประจำ ห้องสมุด หนังสือราชการ
ที่ ศธ 04070/2596 การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน และการรณรงค์ให้ผู้มีฐานะดีสละสิทธิ์ เพื่อนำไปสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลหรือโรงเรียนด้อยคุณภาพ ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ปีงบประมาณ 2553 หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประกาศ ขอให้โรงเรียนทุกโรงลงทะเบียนขอรับการเข้าใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลาง(E-Mail สพฐ.)เพื่อการสื่อสารในภาครัฐโรงเรียนละ 2 คน ลงทะเบียนคลิกที่นี่
ที่ ศธ 04070/2707 การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล ปีการศึกษา 2553 หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย โปรแกรม
ที่ ศธ 04070/2710 การติดป้ายประกาศโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ในพื้นที่ดำเนินโครงการ หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ ศธ 04070/2684 แจ้งสถานศึกษาระมัดระวังหนังสือปลอม หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04070/2683 จัดสรรงบประมาณประจำปี 2553 งบดำเนินงาน หนังสือ ราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04070/2682 จัดสรรงบประมาณประจำปี 2553 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04070/2562 การประชุมทางไกล Video Conference หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ ศธ 04070/2458 เรื่อง รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน จำนวนข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน วันเปิดภาคเรียน ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 แบบรายงานข้อมูล
ที่ ศธ 04070/2357 เรื่อง การประเมินสมรรถนะผู้อำนวยการ สถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สิ่งที่ส่งมาด้วย
 ประกาศ อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ พนักงานราชการ และครูสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้คลิกที่ นี่
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจาก เงินงบประมาณ พนักงานราชการ และครูสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ พนักงานราชการ และครูสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 หนังสือราชการคลิก สิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลการ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (นโยบายเรียนฟรี15ปี) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลคลิกที่นี กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และคลิกส่งเพียงครั้งเดียว (ถ้ายังไม่ดำเนินการให้ระบุว่าจะดำเนินการวันไหน)
ปฏิทินการดำเนินงานโครงการสนับ สนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ ศธ 04070/2002 เรื่อง  แผน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  (คะแนนระดับที่ 4 ตามตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้น ทุนต่อหน่วยผลผลิต) หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ ศธ 04070/1984 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี 2553 ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หนังสือราชการ
ที่ ศธ 04070/1938 เรื่อง จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาและประชาธิปไตย หนังสือราชการ สิ่งที่ ส่งมาด้วย
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04070/1860 เรื่อง การจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษา รายการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 , 2 ตัวอย่างการประมาณราคา 2
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04070/1858 เรื่องการพัฒนาครูทั้งระบบ (การสอบครู) หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 , 2 , 3
ที่ ศธ 04070/1802 ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ หนังสือราชการ
ที่ ศธ 04070/1844 การรายข้อมูลสถิติทางการศึกษา ระยะที่ 2 หนังราชการคลิก สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 , 2 , 3
ด่วนที่สุด ที่ ศํธ 04070/1816 เรื่อง เร่งรัดการรายงานผลและกำกับติดตามโครงการ SP2 ทางe-MES คลิกที่นี่
ที่ ศธ 04070/1492 เรื่องประกาศรายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล คลิก
สรุปผลการประชุม คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ครั้งที่ 2/2553 คลิกที่ นี่
คำสั่ง สพท.นศ2แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณสมบัติของระบบคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ คลิกที่นี่
ซักซ้อมความเข้าใจ การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หนังสือราชการ